Adatvédelmi tájékoztató

A "Adatvédelmi tájékoztató" pdf formátum letölthető itt!

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.") alapján

 • Az adatkezelő neve: MediHelp International Kft.
 • Képviseli: Bauer Éva ügyvezető
 • Székhelye: 1052 Budapest, Váci u. 12., 2. emelet
 • Levelezési címe: 1052 Budapest, Váci u. 12., 2. emelet
 • Email elérhetősége: office@medihelp.hu
 • Telefonos elérhetősége: +36 1 226 1755 (rögzített vonal):
 • WEB lapja: medihelp.hu (vakok és gyengén látók részére nem akadálymentesített )
 • Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei
 • neve: Mezei Ildikó
 • email címe: officehu@dicholding.com
 • telefonszáma: +36-30-663-0428

A Vállalkozás az adatkezelésben érintett személyek köre, az adatkezelés célja és időtartama pontban megjelölt személyes adatok körét kezeli

Profilalkotás: a Vállalkozás nem alkalmaz profilalkotásos adatkezelést

A Vállalkozás honlapján sütiket alkalmaz.

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

Alkalmazott cookie-k:

 1. Analitika, követés cookie
 2. Webhelyen keresztüli követés
 3. Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A Vállalkozás a honlapján személyes adatokat nem gyűjt.

I. Az adatkezelés jogalapja

Szerződéskötés esetén az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez, illetve jogszabály alapján szükséges. Az adatszolgáltatás önkéntes, az érintett nem köteles hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy az adatok megadása hiányában a Vállalkozás nem tudja az üzleti kapcsolatot vele a megkezdeni, vagy folytatni.

Egyéb esetekben az adat megadása önkéntes, az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogosságát. 

II. Az adatkezelésben érintett személyek köre, az adatkezelés célja és időtartama

Az adatkezelés kiterjed valamennyi vevő, megbízó, megbízott, partner adataira (érintettek).

A Vállalkozás kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat (adatok célhoz kötöttsége), hogy az érintettek részére a megbízási szerződésben meghatározott szolgáltatásokat, kifizetéseket nyújthassa.

Az adatkezelés elvei, módja

 1. A Vállalkozás a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, az érintettekkel együttműködve jár el az adatkezelés során. A Vállalkozás csak a törvényben meghatározott, vagy az érintettek által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
 2. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat a Vállalkozás az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
 3. A Vállalkozás a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
 4. A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. A Vállalkozásnak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az érintett, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában a Vállalkozás kizárólag jogszabály rendelkezése alapján, továbbá akkor kezeli 16. életévét be nem töltött természetes személyek adatait, ha az adatkezelés közérdekű vagy a Vállalkozásra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, valamint ha ahhoz a Vállalkozásnak jogos érdeke fűződik.
 5. A Vállalkozás az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

A Vállalkozás bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Vállalkozás érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett elérhető személyes adatait.

A Vállalkozás az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A Vállalkozás személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. A Vállalkozás törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A Vállalkozás a következő adatokat kezeli:

Adat fajtája Adatkezelés célja, indoka Az adatkezelés időtartama
biztosítási szerződés természetes személy szerződője – a magánszemély családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja neve, személyazonosító okmányainak típusa és száma, lakcíme, levelezési címe, állampolgársága, neme, telefonszáma, email címe a Vállalkozás, mint biztosításközvető által biztosítási titoknak minősülő adatok kezelése, a szerződés létrehozása, kapcsolattartás az ajánlat felvételétől a szerződés megszűnését követő 8 év (Számviteli megőrzés)
biztosítási szerződés jogi személy szerződője – a jogi személy neve, cégjegyzék száma, adószáma, a képviseletre jogosult neve és beosztása, a jogi személy székhelye, tevékenysége, magyarországi telephely címe, a kapcsolattartó neve, telefonszáma, email címe a Vállalkozás, mint biztosításközvető által biztosítási titoknak minősülő adatok kezelése, a szerződés létrehozása, kapcsolattartás  az ajánlat felvételétől a szerződés megszűnését követő 8 év (Számviteli megőrzés)
biztosítási szerződés természetes személy biztosítottja – a magánszemély  családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja neve, személyazonosító okmányainak típusa és száma, lakcíme, levelezési címe, állampolgársága, neme, telefonszáma, email címe. Továbbá egészségi állapotával kapcsolatos részletes adatok. a Vállalkozás, mint biztosításközvető által biztosítási titoknak minősülő adatok kezelése, különösen a szerződés létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggésben. Az adatkezelés célja továbbá a biztosítási szerződés módosításához, a biztosítás fenntartásához, szükséges kapcsolattartás, továbbá együttbiztosítás, viszontbiztosítás  az ajánlat felvételétől a szerződés megszűnését követő 8 év (Számviteli megőrzés)
biztosítási szerződés természetes személy biztosítottja– szolgáltatás nyújtásához megadott adatok: a magánszemély családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja neve, személyazonosító okmányainak típusa és száma, lakcíme, levelezési címe, állampolgársága, neme, telefonszáma, email címe. Továbbá a konkrét szolgáltatás igénylésével kapcsolatos részletes egészségi adatok és a biztosítási kötvény száma a Vállalkozás, mint biztosításközvető által biztosítási titoknak minősülő adatok kezelése, különösen a szerződés létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggésben. Az adatkezelés célja továbbá a biztosítási szerződés módosításához, a biztosítás fenntartásához, szükséges kapcsolattartás az ajánlat felvételétől a szerződés megszűnését követő 8 év (Számviteli megőrzés)
telefonos információt kérő magánszemély neve, az érintett kötvény száma tájékoztatás nyújtása a telefonbeszélgetést követő 5 év
egészségügyi szolgáltatót képviselő magánszemély neve, email címe, telefonszáma a szerződés létrehozása, kapcsolattartás keretszerződés esetén annak megszűnését, képviselet megszűnésé, eseti megbízáskor annak teljesítését követő 3 hónap
a hírlevélre feliratkozottak neve, email címe, a feliratkozás dátuma információ nyújtása, kapcsolattartás a feliratkozástól a visszavonásig, illetve ha az adatpontosítás céljából kiküldött email aktív válasz nélkül marad, akkor az adatpontosító email kiküldésének dátumától számított 3 hónapig
Facebook / Google+ / Twitter / Pinterest /Youtube /Instagram/ Linkedin stb. közösségi oldalakon önkéntesen regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe valamennyi érintett részére, aki önkéntesen regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram/Linkedin stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a Vállalkozás weboldalát, információ nyújtása, kapcsolattartás az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
az igényt / panaszt benyújtó neve, lakcíme, azonosító igazolványainak megnevezése és száma az igény / panasz elbírálása a válasz kiküldésétől számított 5 év
meghatalmazottak személyes adatai: valamely, a vállalkozással kapcsolatos ügyben az érintett helyett és nevében eljáró személy neve, lakcíme, azonosító igazolványainak megnevezése és száma önkéntes hozzájárulás alapján az érintett ügyének intézése az ügy elintézésétől számított 5 év
magánszemély megbízó / megbízott családi és utóneve, születési neve, születési helye és ideje, személyazonosító okmányainak típusa és száma, lakcíme, anyja neve, email címe, telefonszáma a szerződés létrehozása, kapcsolattartás keretszerződés esetén annak megszűnését, eseti megbízáskor annak teljesítését követő 8 év (Számviteli megőrzés)
társas-vállalkozót képviselő magánszemély neve, email címe, telefonszáma a szerződés létrehozása, kapcsolattartás  keretszerződés esetén annak megszűnését, képviselet megszűnésé, eseti megbízáskor annak teljesítését követő 3 hónap
egyéni vállalkozó neve, székhelye, egyéni vállalkozói igazolvány száma, bankszámla száma, email címe, telefonszáma a szerződés létrehozása, kapcsolattartás keretszerződés esetén annak megszűnését, eseti megbízáskor annak teljesítését követő 8 év (Számviteli megőrzés)

 

A szerződéskötéshez szükséges adatok megadása a Vállalkozás szerződésben foglalt szolgáltatása nyújtásának feltétele, megadásuk hiányában, illetve azok utólagos törlési kérelme esetén a szolgáltatás nem vehető igénybe. A többi adat megadása önkéntes, az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogosságát.

III. Az adatkezelők köre

Adatkezelésre jogosult személynek minősülnek a VÁLLALKOZÁS munkavállalói/megbízottjai. 

IV. Adattovábbítás, adatfeldolgozás

A Vállalkozás a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. A Vállalkozás, mint adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.
A Vállalkozás az igénybe vett adatfeldolgozókat a jelen Tájékoztatóban megjelöli.

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:

A Vállalkozás – nem biztosításközvetítéssel, hanem a Vállalkozás általános számvitelével és adózásával kapcsolatosan - adatfeldolgozóként a számviteli feladatok ellátásához könyvelőt vesz igénybe: Expokonto Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, 1148 Budapest, Kerepesi út 78. b. ép. 

A Vállalkozás honlapjának tárhely-szolgáltatója: CREADIV designe, Strada Barbu Mumuleanu 30-32, București 020544, Románia. A Vállalkozás a honlapján a létrejött biztosítási szerződésekkel kapcsolatban adatokat nem tárol.

A Vállalkozás adattovábbítást végez. Adattovábbítások és általános céljuk: a Vállalkozás, mint biztosításközvető által biztosítási titoknak minősülő adatok kezelése, különösen a szerződés létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggésben. Az adatkezelés célja továbbá a biztosítási szerződés módosításához, a biztosítás fenntartásához, szükséges kapcsolattartás a biztosítási szerződés előkészítése, kockázatelemzés, szolgáltatás, együttbiztosítás, viszontbiztosítás.

Generali Biztosító Zrt. (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.)  Dokumentum Kezelő Központ, Pécs - adatrögzítés és kockázatelbírálás céljából, az adminisztráció és a kockázatelbíráló munkakörben foglalkoz tatott munkatársak részére; szolgáltatás igénylésekor a Biztosító káradminisztrációs és kárelbíráló munkakörben foglalkoztatott munkatársaihoz.

Generali Global Health, Assicurazioni Generali S.p.A. UK Branch (székhelye: 100, Leman Street, London E1 8AJ, cégjegyzek száma: BR1185). Kockázat-elbírálás céljából és összesített statisztikai adatok továbbításának célja a biztosítási termék fejlesztése, karbantartása; továbbá szolgáltatás-szervezés, az adatok címzettjei a megismerésre jogosultsággal rendelkező munkatársak 

Europ Assistance Canada (150 Commerce Valley Drive West Toronto ON L3T 7Z3, Canada). Az adattovábbítás célja szolgáltatás-szervezés és káradminisztráció, az adatok címzettjei a megismerésre jogosultsággal rendelkező munkatársak. 

AP Companies Global Solutions Ltd. (Corner of 131 Arch.Makarios 111& Ioanni Polemi, 3rd and 4th floors, Limassol, 3508, Cyprus) Az adattovábbítás célja szolgáltatás-szervezés, az adatok címzettjei a megismerésre jogosultsággal rendelkező munkatársak 

V. Az érintettek adatkezeléssel összefüggő jogaik

Tájékoztatáshoz való jog: az érintett kérésére megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt köteles adni az adatkezelő az adatkezelés lényeges szempontjairól (ki, mit, mire, hogyan, mettől, meddig használ).

Hozzáféréshez való jog: a magánszemély kérhet tájékoztatást arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik.

Adatok helyesbítésének kérése: az érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre – az adatok pontosságáért az adatkezelőt terheli a felelősség, így célszerű időről időre ellenőrizni azok pontosságát.

Törléshez való jog: az érintett bármikor kérheti adatai törlését. Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: bizonyos esetekben a személyes adatok kezelésével érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben, vagy akkor, ha az adatkezelés nem szükséges már, de az adatalany azt mégis szeretné.

Adathordozhatósághoz való jog: az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Azaz megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át.

Tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen. Ez tipikusan akkor szokott megtörténni, amikor az érintett nem adta hozzájárulását személyes adatai adott kezeléséhez.

Hozzájárulás visszavonásához való jog: az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Adataival kapcsolatos jogainak gyakorlását az érintett az adatkezelőhöz címzett nyilatkozattal kérheti szóban, írásban, postai címen, e-mail címen, weboldalon – célszerűen azon a fórumon, amelyen keresztül az adatok jogszerűen az adatkezelőhöz kerültek. Szóbeli kérés esetén arról jegyzőkönyvet kell felvenni és abból egy másolatot az érintettnek átadni.

Amennyiben az érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban panasza van, először javasoljuk az adatkezelőnél (azaz a Vállalatnál) megtenni. A panasz kivizsgálására és megválaszolására 25 naptári nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben panaszát továbbra is fenntartja, bírósághoz (lakóhely szerinti illetékes törvényszék) vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségeken:

posta cím:

1530  Budapest, Pf.: 5.

cím:

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:

+36 (1) 391-1400

Fax:

+36 (1) 391-1410

E-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu

URL

http://naih.hu

koordináták:

É 47°30'56''; K 18°59'57''

Jelen Tájékoztatót a Vállalkozás módosíthatja, a mindenkor aktuális tájékoztató a Vállalkozás honlapján érhető el.

Budapest, 2019. május 17.                     

MediHelp International Kft.

Részletek hamarosan